Beijing Xing Shun Da Bus

China Yuchai International announces fuel cell JV

China Yuchai International, through its main operating subsidiary, Guangxi Yuchai Machinery Company, announced today subsidiary Yuchai Xin-Lan New Energy Power…