White House draws on TARP for 'bridge to a bridge' Detroit bailout