AvtoVAZ plans to start a due-diligence appraisal of automobile plant IzhAvto next week, AvtoVAZ Group's President Boris Alyoshin has said.